Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Mina Gerhardsen på høring i justiskomiteen ifm statsbudsjettet for 2018.
Mina Gerhardsen på høring i justiskomiteen ifm statsbudsjettet for 2018. Foto: Skjermdump

Høring i justiskomiteen

Actis ber om å hindre kutt til fri rettshjelp, at arbeidet med alternative reaksjoner følges opp av penger, og at det etableres flere rusmestringsenheter.

Actis var i dag på høring i Stortingets justiskomite. Dette er hva vi spilte inn til politikerne:

Alternative reaksjoner

Straffereaksjoner har flere mål, men et av de viktigste er at de skal hjelpe folk på rett kjøl.

Les også: Hva er alternative straffereaksjoner?

Norge er blant de som er fremst i verden på alternative reaksjoner, med §12-soning der folk kan sone i behandling, narkotikaprogram med domstolskontroll (ND), der evalueringen viser bedre resultat enn ordinær rusbehandling og ungdomskontrakter der unge får påtaleunnlatelse mot å følge en avtale om rusfrihet.

Ordningene er gode, men ressursmangel begrenser bruk og effekt. Soning i behandling og ND stoppes av pengemangel. Her trenger vi øremerking slik at flere kan få denne muligheten.

Les også: Etterlyser øremerkede ruspenger.

Ungdomskontraktene har gjennomføring på 90 prosent i Kristiansand, der de mobiliserer et sterkt lag rundt ungdommene og har med seg helsestasjon, skole og andre som kan bidra positivt til å få livet i en god retning.

Andre steder blir det lite oppfølging og kun testing, da skal de mye mer til at det virker slik vi ønsker.

Les også: Statsbudsjettet oppsummert

Øremerking til forebyggende politiarbeid er derfor viktig for å sikre oppfølging av den enkelte, tilpasset ungdommens situasjon.

I tillegg må kommunene kobles tett på, slik at politiet kan vise videre til hjelpetiltak som barnevern, helsesøster og rusbehandling.

Rusomsorg i fengslene

Rus er også et viktig tema inne i fengslene. Hele 65 prosent av de innsatte har bakgrunn med rusbruk eller rusproblemer, mens 35 prosent har ruset seg under soning.  

Tiden inne gir en god mulighet til å nettopp hjelpe folk ut av rusavhengighet. Den muligheten brukes altfor dårlig. Av over 40 fengsler er det kun 13 med rusmestringsenheter, det vil si en forsterket enhet spesielt tilrettelagt for innsatte med rusproblemer innenfor et fengsel.

Actis er skuffet over at det i budsjettforslaget ikke ligger inne midler til en eneste ny rusmestringsenhet i 2018.

Les også: For lite satsing på hjelp til rusavhengige i fengsel

For å øke sjansene for at folk lykkes med å skape nye liv uten rusavhengighet etter soning, og for å redusere risikoen for overdosedød, er det helt nødvendig med satsing på fengselshelsetjenesten og flere rusmestringsenheter.

Actis ber med bakgrunn i dette om at Stortinget for satsbudsjettet 2018 innlemmer etablering av rusmestringsenheter som en del av opptrappingen på rusfeltet.

Når vi samtidig vet at overdoserisikoen er så voldsomt mye større de første dagene og ukene etter løslatelse, understreker det viktigheten av å øke innsatsen.

Fri rettshjelp

Vi må også bedre overgangene til livet i frihet. Ofte er det mye å rydde i, som gammel gjeld.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å kutte støtten til de gratis rettshjelptiltakene med 15 millioner kroner. Dette vil føre til at de sårbare og ressurssvake samfunnsgruppene må se seg nødt til å velge bort rettshjelp.

Dette er personer som i stor grad er avhengig av organisasjoner som gir gratis, lavterskel rettshjelp. De trenger å ha noen på sitt lag i møte med en vanskelig verden.

Det er svært viktig at kuttene til den frie rettshjelpen reverseres. Medarbeiderne i Gatejuristen, Jussbuss, krisesentrene og Jurk gjør en enorm innsats for noen av våre mest utsatte medborgere. De pengene er en god investering nettopp i å hjelpe folk til å få orden på livet.

Frivillige organisasjoner

Actis er også svært kritisk til at regjeringen kutter 10 millioner i tilskuddsordninger til organisasjoner som driver frivillig arbeid i fengsler og i oppfølging etter løslatelse.

For mennesker som i så mange relasjoner er klienter er det å møte frivillige aktører som har valgt å komme for å snakke med deg, har stor verdi.

Det samme har det å møte folk som har egenerfaring, folk som har vært både rusa og innsatt før, men som vet om en vei ut og kan vise dem.

I tidligere statsbudsjett har regjeringen lagt opp til en forutsigbar øremerking av midler til enkelte organisasjoner på denne budsjettposten, vi ser med bekymring på at dette nå er tatt ut av budsjettet.

Det skaper uro i organisasjoner, som i stor grad er brukerstyrte, og gir et helt galt signal til organisasjoner som over mange år har gjort et særdeles godt og viktig bidrag for den enkelte innsatte og for samfunnet. Vi ber om at Stortinget reverserer kuttet som er lagt inn i budsjettet og at man gjeninnfører øremerking.

Trykk her for kapittelet for Justis- og beredskapsdepartementet i statsbudsjettet 2018.

Her kan du lese hva vi spilte inn til helse- og omsorgskomiteen.