Meld deg på vårt nyhetsbrev!

SERAF publiserte forrige uke oppsummeringsrapport for 2021. Foto: Shutterstock.

Jevn økning av LAR-pasienter 

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) publiserte forrige uke sin oppsummeringsrapport for 2021. Rapporten viser blant annet at over 8000 pasienter nå er i LAR-behandling. 

SERAF utarbeider hvert år en nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet. Statusrapporten er basert på en årlig kartlegging av alle LAR-tiltak.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her. 

Bidrar til rusmestring 

 

Blant hovedfunnene i rapporten er:

  • Man ser en jevn øking av pasienter i LAR-behandling: Ved utgangen av 2021 var antall pasienter 8198. 
  • Antallet som begynner og slutter i behandling ligger på et relativt stabilt nivå, med 991 inntak og 619 utskrivninger i 2020. 
  • Aldring av LAR-populasjonen fortsetter: Nær 40 prosent er 50 år eller eldre. Dette har implikasjoner for pasientgruppens generelle helsetilstand. 
  • Resultatene for rusmestring er samlet sett gode: Flere enn halvparten responderer bra på LAR. 
  • Urinprøvekontroll er brukt omtrent like lite som årene før: I gjennomsnitt tas 0,3 prøver per uke. 

Nye retningslinjer

 

2020-2021 var preget av pandemi og restriksjoner. For LAR-pasienter har tiltakene for sosial distansering av smittevernhensyn ofte medført lempeligere henteordninger. 

Tilbakemeldingene fra pasientene er ifølge rapporten at Covid-19 restriksjonene ble håndtert bedre enn man innledningsvis fryktet.

I mai 2022 ble nye retningslinjer for LAR lansert fra Helsedirektoratet. De nye retningslinjene fastslår at dersom effekten av buprenorfin og metadon ikke er god nok, bør langtidsvirkende morfin vurderes. 

Det kan også gis substitusjon med benzodiazepiner. Det betyr at det åpnes for å gi medikamenter som Vival, Valium og Rohypnol. 24-timersmorfin kan inkluderes når det eventuelt kommer på det norske markedet.