Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Analyser av avløpsvann viser bruken av narkotika blant innbyggerne.
Bruken av kokain, MDMA og amfetamin har økt i Oslo, ifølge ny analyse av avløpsvann. Foto: Shutterstock.

Mer amfetamin, kokain og MDMA

Bruken av amfetamin, MDMA og kokain har økt i mange europeiske byer, inkludert Oslo, ifølge en ny undersøkelse av avløpsvannet.

EMCDDA, EUs narkotikaovervåkingsbyrå, har siden 2011 undersøkt avløpsvannet i en rekke europeiske byer. Den nyeste analysen inkluderer avløpsvann fra 70 europeiske byer i 20 land.

Kokain i vest og sør

Det er geografiske variasjoner i bruksmønsteret. I Sør- og Vest-Europa er kokain det mest brukte sentralstimulerende stoffet. Dette gjelder særlig byer i Belgia, Nederland, Spania og Storbritannia. Det er tegn på at bruken er økende.

I Nord- og Øst-Europa dominerer amfetamin. Mens metamfetamin tidligere var begrenset til Tsjekkia og Slovakia, har bruken spredd seg til Kypros, øst i Tyskland, Spania og Finland. Analysene tyder på at stoffet i liten grad brukes i andre deler av Europa.

De største konsentrasjonene av MDMA (ecstasy) blir påvist i Belgia, Tyskland og Nederland.

Fjorten land har mer enn én by som deltar i undersøkelsen. I flesteparten av disse var bruken av kokain og MDMA vanligst i storbyene, mens det ikke var noen forskjeller mellom små og store byer i samme land når det gjelder amfetamin/metamfetamin.

MDMA i helgene

Avløpsprøvene tas gjennom en hel uke, og analysene kan derfor avdekke forskjeller mellom ukedagene. I de fleste byene øker kokain- og MDMA-bruken i helgene, mens amfetaminbruken er mer jevnt fordelt gjennom uka.

Siden avløpsprøvene tas en bestemt uke i løpet av året, kan resultatene også være påvirket av spesielle hendelser, slik som festivaler, russefeiring, høytider eller liknende.

Bruken av kokain øker

I et flertall av byene med tidsseriedata finner man en økning i kokainbruken fra 2015 til 2018.

I de åtte årene siden analysene begynte, har MDMA-bruken vært høyest i Belgia og Nederland. Imidlertid har bruken økt i de fleste byer fra 2011 til 2018.

Det var ingen vesentlige endringer i bruken av amfetamin/metamfetamin fra 2011 og fram til 2017, men i 2018 økte bruken 21 byer.

Oslo på tredjeplass i amfetaminbruk

Oslo er den eneste norske byen i undersøkelsen. Funnene i Oslo kan derfor ikke uten videre generaliseres til hele landet.

Dataene fra Oslo tyder på at bruken av MDMA, kokain og amfetamin har økt fra 2017 til 2018, mens det har vært en nedgang i metaamfetamin.

Sammenlignet med de andre byene som deltar, ligger Oslo i det nederste sjiktet når det gjelder kokain og MDMA. Vi ligger høyt i bruken av metamfetamin og spesielt amfetamin, der vi ligger på tredjeplass blant deltakerbyene.

Det kan se ut som om bruken av sentralstimulerende stoffer i Norge veksler mellom amfetamin og metamfetamin avhengig av hva som tilbys på markedet.

MDMA-bruken i Oslo har økt siden den første studien i 2011. Funnene i Oslo varierer betydelig fra år til år, med helt klare topper i 2014 og 2016. Dette kan skyldes variasjoner i bruken, men det kan også ha metodiske årsaker.

Svakheter ved undersøkelsen

Avløpsvannanalysene kan si noe om mengden av stoff som brukes i et geografisk område, men kan ikke si noe om hvor mange som bruker stoffet og hvor mye de bruker, hvordan stoffene inntas eller hvor rene stoffene er.

Det er også noe usikkerhet rundt hvordan biomarkørene oppfører seg i avløpsvannet og hvor mange mennesker som faktisk befinner seg innenfor et nedslagsområde.

Studier av avløpsvann kan likevel være et nyttig supplement til andre datakilder, slik som spørreundersøkelser, undersøkelser i trafikken, beslagstall, behandlingsdata og så videre.

En rekke studier finner stort samsvar mellom avløpsvannanalyser og mer tradisjonelle indikatorer, men også noen avvik.

EMCDDA konkluderer med at studier av avløpsvann kan forutsi resultatene av spørreundersøkelser og gi en tidlig pekepinn på utviklingen i bruk.