Meld deg på vårt nyhetsbrev!

 svært få soner fengselsdommer ene og alene for bruk og besittelse av narkotika.
Alternative reaksjonsformer og flere pasienter i LAR kan være grunnen til nedgangen i antall domfellelser. Foto: Shutterstock

Nær ingen i fengsel for kun bruk og besittelse

Ny rapport viser at svært få soner fengselsdommer ene og alene for bruk og besittelse av narkotika. 

I perioden 2000-2019 var under 0,15 prosent av alle soningene per år knyttet kun til bruk og besittelse. Totalt var det snakk om 82 soninger i denne tidsperioden. I snitt utgjorde det fire soninger per år.  Dette kommer frem i en ny rapport fra Seraf (Senter for rus og avhengighetsforskning). 

Halvering i domfellelser 

Bruk og besittelse inngår i dommen i 18 prosent av soningene i 20-årsperioden.  

En større andel av soninger med bruk og besittelse inkluderer i tillegg domfellelser for; andre ruslovbrudd (99,8 prosent), ruspåvirket kjøring (50 prosent), andre trafikkovertredelser (15 prosent) orden og integritet (40 prosent), eiendomsskade (12 prosent) eiendomstyveri (46 prosent) og annen vinningskriminalitet (32 prosent) 

Les også: Flere må få tilbud om rusmestring. 

Rapporten viser en halvering i antall domfellelser som følge av bruk og besittelse de siste 20 årene. I 2000 lå domfellelser knyttet til denne typen lovbrudd på 12 prosent, mens den i 2019 var nede på 6 prosent.  

Alternative reaksjonsformer

Underveis i perioden ser vi også en betydelig reduksjon i andel fengselssoninger hvor bruk og besittelse og ruspåvirket kjøring inngår.  

Alternative reaksjonsformer som narkotikaprogram med domstolskontroll trekkes frem som mulige årsaker til nedgangen i antall soninger. Forskerne skriver også at en økning i antall pasienter i LAR og annen rusbehandling i samme periode kan ha bidratt til reduksjon i kriminalitet. 

Les også: Flere hender i kriminalomsorgen 

Behandlingstilbud gjennom hele soningen

Rapporter belyser også behovet for et godt rusbehandlingstilbud for innsatte i norske fengsler. Selv om det ikke kan konkluderes med hvor mange innsatte som trenger behandling, gir domfellelser knyttet til bruk, besittelse og ruspåvirket kjøring en indikasjon på et alvorlig rusproblem, påpeker forskerne.  

Det pekes på at et godt behandlingstilbud må være til stede under hele soningen og viktigheten av oppfølging med bolig, nettverk og helsetjenester i etterkant.   

Rapporten baseres på data hentet fra PriSUD-prosjektet. Den beskriver kun registrerte domfellelser for innsatte som har sonet i fengsel. En stor del av rusrelatert kriminalitet møtes med andre reaksjonsformer enn ubetinget fengsel og derfor kan ikke rapporten ses på som en oversikt over antall ruslovbrudd totalt.