Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Jente holder voksen mann i hånda

Nedgang i ruspenger

Regjeringen foreslår 345 millioner kroner for å følge opp opptrappingsplanen for rusfeltet i statsbudsjettet for 2017. Dette er mindre enn i fjor. Mesteparten av pengene er ikke øremerkede, men gis som frie midler.

300 millioner kroner er foreslått bevilget som frie midler til kommunene,  mens 45 millioner er øremerket en tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen. Frie midler er penger kommunen selv styrer bruken av. 

- Store deler av regningen for russatsingen sendes til kommunene. Det gir ingen garanti for resultat. Regjeringen må prioritere og øremerke for å sikre at penger til russatsing når frem til dem de er tiltenkt, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Bevilgningen i 2017 er mindre sammenlignet med bevilgningen i 2016. Sett under ett er det nå bevilget 900 millioner av totalt 2,4 milliarder som er lovet i opptrappingsplanen.

Skuffet

Actis er skuffet over nedgangen i midler, og at det også i år mangler øremerking av pengene. Et samlet rusfelt etterlyste nettopp øremerking ved fjorårets budsjettfremleggelse.

- Regjeringen har gitt store løfter om opptrapping på rusfeltet. Vi forventer derfor at de holder tempoet oppe. Årets forslag er en nedgang fra i fjor, så nå håper vi KrF og Venstre vil sørge for å rette opp dette, sier Gerhardsen.

Dette mener Blå kors om statsbudsjettet.

Mangler fortsatt øremerking

Regjeringer vil sette av 50 millioner kroner mer til kommunesektorens frie inntekter i 2017. Økningen er begrunnet med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjonene.

Styrkingen av skolehelsetjenesten er positiv, men også her mangler øremerking.

Les pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet her.

Nytt folkehelseprogram

56 millioner bevilges til å etablere et nytt folkehelseprogram for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er den viktigste målgruppen.

Her mener Actis det er viktig å inkludere opplysningsarbeid om cannabis og alkohol.

Les pressemeldingen om folkehelsemeldingen her.

Momskompensasjon

Tilskuddet til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner videreføres med 1,32 mrd. kroner. Det betyr at organisasjonene vil få mindre av sine momsutgifter kompensert, fordi andelen moms som blir kompensert går ned.

Dette mener Frivillighet Norge om momskompensasjonen.

Rusomsorg i fengsel

Regjeringen satser på økt kapasitet og behandlingstilbud i fengslene gjennom å gi 12 millioner i tilskudd for etablering av tre nye stifinnerenheter, 10 millioner til styrking av fengselshelsetjnenesten og 2, 5 millioner til styrking av kapasiteten i konfliktrådene.

Tilskuddet til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) økte med 30 millioner i fjor, og dette videreføres i årets budsjett. ND er et alternativ til fengselssoning for rusmisbrukere som er gjengangere i rettssystemet. Programmet gir den siktede oppfølging med sikte på rusfrihet.

Regjeringen legger vekt på på §12-soning, det vil si soning i for eksempel behandlingsinstitusjon. Det har vært en økning i tilskuddet i regjeringsperioden, men ikke fra i fjor til i år. 

Regjeringen bevilger også 10 millioner kroner mer til soning med elektronisk fotlenke.

Pressemeldingen fra justisdepartementet kan du lese her.