Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Neste trinn: Alkoholstrategi inn IA-avtalen

Den nye folkehelsemeldingen er opptatt av at arbeidslivet skal gjøre en større innsats for å forebygge rusproblemer.

– Det er positivt. Samtidig er det viktig at vi går fra holdningsarbeid til handlinger. Actis ønsker å få rusforebyggende arbeid som en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Slik får vi sikret nødvendig innsats, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. I den nye folkehelsemeldingen skriver regjeringen at de støtter målet om at flest mulig ansatte i privat sektor,alle ansatte i offentlig sektor og alle studenter og elever skal være omfattet av en rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse.

- Det er positivt at den nye Folkehelsemeldingen vektlegger arbeidsplassen som viktig arena for forebygging. Vi vet at om lag 40 prosent av alkoholbruken skjer i gråsoner knyttet til jobb. Alkohol gir utfordringer både for helsen og arbeidsmiljøet, derfor er det viktig å ta tak i. I dag mangler seks av ti virksomheter retningslinjer for alkohol. Vi håper regjeringen vil følge opp meldingen med konkrete tiltak for å øke dette antallet, sier Mina Gerhardsen.

Offentlige forbilder

Actis tok opp offentlig sektors ansvar for å gå foran med et godt eksempel i et møte med  helseminister Bent Høie om folkehelsemeldingen i desember 2014.

- Det er viktig at offentlig sektor bidrar til å sette gode standarder her, så vi er glade for å ha blitt hørt i denne saken. Nå blir det spennende å se hvordan regjeringen vil følge opp dette, sier Gerhardsen.

Regjeringen skriver i den nye folkehelsemeldingen at de vil stimulere og motivere stat og kommune som arbeidsgivere til å gå foran med et godt eksempel gjennom en ledelsesforankret rusmiddelpolicy.

- Regjeringen må sørge for at staten blir en foregangssektor i å ha gode rutiner for alkohol i arbeidsrelaterte situasjoner.

Actis er opptatt av at det rusforebyggende arbeidet må inn i rutinene på arbeidsplassen.

– Det holder ikke at alkohol på arbeidsplassen  har vært tema på et seminar eller i en holdningskampanje. Stort sett er holdnignene utmerket. Det er handlingene som må endres.. Da må  rutiner og systematisk oppfølging på plass.  Slik kan vi forebygge negative situasjoner på arbeidsplassen grunnet av alkohol, og forhindre at noen utvikler alkoholproblemer, sier Gerhardsen.

Paraplyorganisasjonen har uttrykt ønske om at rusforebygging blir en del av IA-avtalen.

– I og med at alkoholbruk har så stor effekt på sykefravær, mener vi oppfølging via IA-avtalen vil  sikre den nødvendige systematikken og innsatsen som trengs.

Mer kunnskap

Mye av forskningen på feltet begynner å bli gammel.

– Vi har lenge etterlyst oppdatert kunnskap på dette området. Når andre undersøkelser viser at nordmenn drikker stadig mer, er det grunn til å tro at det også vil gjenspeiles i arbeidslivet. Her trengs det nye tall, så det er bra folkehelsemeldingen understreker behovet for en kunnskapssatsning som sikrer bedre tallgrunnlag, sier Gerhardsen. 

Fra meldingen:

  • Regjeringen vil stimulere og motivere stat og kommune som arbeidsgivere til å gå foran med et godt eksempel gjennom en ledelsesforankret rusmiddelpolicy.
  • Helse- og omsorgsdepartementet vil legge vekt på å samordne kunnskapsmiljøer og styrke kunnskapsgrunnlaget, spesielt med tanke på få fram gode data om sammenhengen mellom rusmidler, sykefravær og nedsatt produktivitet og kost-nytteanalyse av rusmiddelbruk og rusmiddelforebyggende tiltak i arbeidslivet.
  • Regjeringen vil legge til rette for systematisk utprøving og evaluering av tidlige intervensjonstiltak på utvalgte arenaer eller situasjoner der det aktuelle helseproblem vurderes å kunne være relatert til pasientens rusmiddelvaner. På alkoholområdet er det flere sentrale arenaer for tidlig identifisering og tidlig intervensjon som har potensial for å utnyttes bedre, blant annet svangerskapsomsorgen, fastlege, legevakt, sykehusavdelinger og akuttmottak.