Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hurdalsplattformen

Ny regjering: Lover forebyggings- og behandlingsreform

I dag la Ap og Sp frem sin regjeringserklæring. Partiene legger opp til økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern, noe Actis er svært fornøyd med. Samtidig mangler konkrete forpliktelser.

Erklæringen har fått navnet Hurdalsplattformen. Her skriver den nye regjeringen at de vil «gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern». I tillegg skal de «fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge».

- Dette er gode nyheter. Her har Actis fått viktige gjennomslag for våre krav. Det er gledelig at den nye regjeringen tydelig signaliserer at rusfeltet er et område som vil prioriteres også i årene fremover. Vi ser frem til å komme med våre innspill til hvordan reformen kan fylles med konkret innhold, sier fungerende generalsekretær Lars F. Hjetland.

Plattformen inneholder også flere andre viktige tiltak på narkotikaområdet:  

  • Styrke rusmestringstilbudene i norske fengsel. 
  • Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner. 
  • Gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn. 
  • Sørge for at politiet ikke straffeforfølger overtredelse av legemiddelloven § 24 første ledd, der overtreder yter assistanse eller tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, eller der en slik overtredelse avdekkes hos fornærmede ved anmeldelse av andre straffbare forhold. 

Savner konkrete forpliktelser

Ap og Sp har tidligere vært enige om en rekke saker, for eksempel reduksjon i taxfree-kvoten av alkohol, innholdsmerking av alkohol, egne krisesentertilbud for kvinner i aktiv rus, og en styrking av arbeidet med å redusere overdosedødsfall. Disse sakene er ikke nevnt i plattformen.

- Vi savner konkrete forpliktelser på disse sentrale områdene, og forventer at regjeringen følger opp tidligere standpunkter, sier Hjetland.   

De to partiene vil også ha en «forpliktende kvalitetsreform» og trappe opp innsatsen innen psykisk helsevern. For å demme opp for ettervirkningene av pandemien skal barn og unges psykiske helse særlig prioriteres. I erklæringen skriver de blant annet at de vil:

  • Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester.
  • Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommuner kan gi slik hjelp uten krav om henvisning. 
  • Sikre pasienter med langvarige psykiske problemer og/eller rusproblemer rett til en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet.
  • Fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern. 

Lite konkret om alkohol

Plattformen inneholder lite konkret om alkoholpolitikk, bortsett fra at regjeringen vil «videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle», i tillegg til å «tilrettelegge for gårdssalg av lokalprodusert alkoholholdig drikke». 

Sistnevnte var Actis kritisk til da dette ble åpnet for av Solberg-regjeringen. Vi mener flere salgskanaler for alkohol på sikt vil kunne undergrave Vinmonopolets viktige samfunnsrolle.

Actis er fornøyd med at Ap og Sp vil gi full momskompensasjon til frivillige organisasjoner og prioritere ideelle tilbydere i offentlige anskaffelser.

På det spillpolitiske området skriver regjeringen at de vil styrke arbeidet mot spillavhengighet, bevare enerettsmodellen og sette i verk tiltak for å forhindre spill på utenlandske spillselskap. De vil også vurdere tapsgrensen i Rikstoto. 

Her kan du lese hele regjeringserklæringen.