Meld deg på vårt nyhetsbrev!

To nye medlemmer i Actis

Actis har tatt opp to nye organisasjoner som medlemmer: Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk (FFHR) og Stiftelsen Det er mitt valg.

Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk

FFHR er en nystartet brukerorganisasjon stiftet av Jon Storaas, tidligere daglig leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Organisasjonens visjon er «at alle med psykiske utfordringer og/eller rusproblemer får de tjenestene de trenger - når de trenger dem».

Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk består av mennesker med bred organisasjons- og brukererfaring. Styreleder er Marianne Smith Magelie, som også er styreleder i Stiftelsen Solliakollektivet.

Ifølge FFHRs vedtekter skal organisasjonen bidra med bred, organisert erfaringskompetanse. Målet er at tjenestene skal henge bedre sammen til det beste for brukerne.

Særlig er organisasjonen opptatt av at overgangene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten bør prioriteres høyt, «da dette er en sårbar situasjon for mange rusavhengige, og at de sammensatte behovene brukerne har skal bli ivaretatt før, i og etter behandling».

Organisasjonen er opptatt av Individuell plan som verktøy, samt finansieringsordninger som bidrar til samhandling med utgangspunkt i brukernes sammensatte behov. Aktivitets- og arbeidsrettete tiltak skal være en del av alle pasientforløp.

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg er opprettet av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling og revidering av programmet Mitt valg, opplæring av profesjonelle instruktører, skolering av brukere og evaluering. Programmet er basert på Lions Quest som brukes over store deler av verden.

Stiftelsens visjon er «Gode valg for et bedre samfunn», og bygger på verdiene empati, respekt og trygghet. Formålet med programmene, som tilbys i barnehager, skoler og til idrettslag i hele landet, er å gi kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Målet er å bygge relasjoner og vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser, etablere gode levevaner, utvikle god psykisk helse, øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep og forebygge rusmisbruk.

Organisasjonen jobber bredt med forebygging, men også noe russpesifikk forebygging. I tillegg til programmene som tilbys direkte til barn og unge, tilbys også foreldremøte-opplegg.