Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabis kan hjelpe mot kvalme, men ikke mot kronisk smerte, ifølge EMCDDA.
Bruken av cannabis blant unge i Colorado er ni ganger høyere enn i Norge. Foto: Shutterstock

Økt cannabisbruk blant unge i Colorado

En ny studie viser en svak økning i cannabisbruk blant tenåringer i perioden 2017 til 2019. En av fem bruker cannabis regelmessig. Dabbing – inhalering av høykonsentrert cannabis – er nesten doblet siden 2015.

I studien Healthy Kids Colorado oppgir en av fem ungdom i alderen 13 til 18 år at de har brukt cannabis siste måned. Aldersgrensen for lovlig kjøp av cannabis i den amerikanske delstaten er 21 år.

Økningen i regelmessig cannabisbruk er ikke dramatisk, men utviklingen går i motsatt retning av den nasjonale trenden. Mens regelmessig cannabisbruk blant tenåringer i Colorado har økt med 4,5 prosent siden 2013, sank bruken med 15 prosent på nasjonalt nivå fra 2013 til 2017. (Nasjonale tall for 2019 er foreløpig ikke publisert.)

Healthy Kids Colorado-studien viser at 18,6 prosent av 15-16-åringer i Colorado har brukt cannabis den siste måneden. Tilsvarende tall for Norge er 2 prosent, ifølge den europeiske ESPAD-studien fra 2015. Bruken i Colorado er altså ni ganger høyere enn i Norge og mer enn dobbelt så høy som det europeiske gjennomsnittet (7 prosent).

Høypotente cannabisprodukter øker

På det lovlige markedet i Colorado er innholdet av det rusgivende stoffet THC i cannabis mange ganger høyere enn det var i det illegale markedet for 15-20 år siden. I tillegg har det kommet en rekke høykonsentrerte THC-produkter i butikkene. Disse konsentratene inneholder gjerne 60-80 prosent THC, noen ganger enda høyere.

Andelen brukere som oppga at de hadde “dabbet” høykonsentrert cannabis siste måned (inntak av damp fra oppvarmet cannabis), steg fra 28 prosent i 2015 til 52 prosent i 2019. Det er en økning på 85 prosent på fire år.

Fortsatt oppgir et flertall av brukerne at de pleier å røyke cannabisen, men denne andelen har gått ned fra 85 prosent til 56 prosent de siste seks årene.

Andelen som hadde spist og vapet cannabis, økte også. I løpet av den siste måneden hadde 34,5 prosent av brukerne vapet og 35,6 prosent hadde spist produkter som inneholder THC.

Alkohol og tobakk

Alkoholbruken blant unge i Colorado har gått noe ned siden 2013. Andelen som oppgir at de har drukket alkohol siste måned har sunket med 5 prosent i perioden 2013-2019. På nasjonalt nivå har imidlertid andelen gått ned med 15 prosent fra 2013 til 2017. (Oppdaterte tall for 2019 kommer senere).

Andelen tenåringer i Colorado som oppgir at de har røykt sigaretter siste måned er nesten halvert. Dette er i tråd med nedgangen i tobakksrøyking på nasjonalt nivå.

Selv om sigarettrøyking har gått kraftig tilbake, er det mange unge som bruker elektroniske sigaretter/vaping. Mer enn en av fire tenåringer i Colorado oppgir at de har vapet siste 30 dager. Dette tallet har holdt seg ganske stabilt siden spørsmålet ble stilt for første gang i 2015.

Rustrender blant ungdom

En rekke studier har funnet at ungdom bruker mindre rusmidler enn før. Alkoholbruken blant amerikansk ungdom har sunket, tobakksbruken har gått ned, og cannabisbruken har gått noe ned eller holdt seg stabil.

Når man vurderer effektene av cannabislegalisering, må man ta i betraktning disse brede rustrendene i samfunnet. Det kan tenkes at to motstridende trender møtes - på den ene siden en liberalisering av cannabislovgivningen, som gir økt bruk, på den andre side bredere rustrender, som gir lavere bruk.

Dette kan forklare hvorfor bruken av cannabis er relativt stabil, mens bruken av alkohol og tobakk har gått ned. Mens alkohol- og tobakkslovgivningen er relativt uforandret, har vi sett en betydelig liberalisering av cannabislovgivningen og dermed økt tilgjengelighet som kanskje veier opp for mer rusrestriktive trender i ungdomsgruppen.

En fersk studie fra delstaten Washington underbygger en slik hypotese. Forskerne finner at når man kontrollerer for synkende rusbruk i ungdomskullene, så øker legalisering sannsynligheten for å bruke cannabis. Det er behov for mer forskning på dette området før man trekker klare konklusjoner.

Erstatter cannabis alkohol?

Det hevdes noen ganger at cannabis erstatter alkohol. Mønsteret vi ser i de amerikanske studiene, støtter imidlertid ikke en slik påstand. Tvert om ser vi at både alkoholbruken og cannabisbruken går ned på nasjonalt nivå. I legaliseringsstaten Colorado har cannabisbruken økt, men alkoholbruken har sunket mindre enn i resten av landet.

Ungdommene som deltar i Healthy Kids Colorado-studien er for unge til å kjøpe cannabis lovlig. Det kan derfor tenkes at en eventuell substitusjonseffekt (det vil si at man erstatter ett stoff med et annet) ikke påvirker dem i samme grad som dem som er over 21 år. Dette er en hypotese som eventuelt må testes i andre studier.

Også i Norge har vi sett en tendens til synkende alkoholbruk i ungdomsgruppen. Nylig testet forskere ved Folkehelseinstituttet hypotesen om at nedgangen i alkoholbruk kan forklares med at ungdom erstatter alkohol med ulovlige stoffer. Forskerne konkluderte med at de ikke fant noe empirisk grunnlag for å anta at nedgangen i alkoholbruk skyltes bruk av andre stoffer.