Meld deg på vårt nyhetsbrev!

To unge menn røyker cannabis
Over flere år har rusbruken i Norge vært lav sammenlignet med andre europeiske land, men tendensen er nå stigende. Foto: Shutterstock

Økt rusbruk kan koste Norge milliarder

Bruk av rusmidler koster Norge i dag ca. 35 milliarder kroner i året. Dersom bruken øker til gjennomsnittsnivået i Europa, vil kostnadene øke med godt over 12 milliarder kroner.   

Det viser en analyse fra Oslo Economics (OE) utført på oppdrag fra Actis. Bakgrunnen er behovet for å belyse de økonomiske konsekvensene som bruk av illegale rusmidler har i dag – for helsevesenet, politi- og rettssystemet, og samfunnet som helhet. 

I analysen blir fire scenarioer studert:  

  1. En reduksjon av rusbruken i Norge til det laveste nivået i EU. 
  2. En økning til EU-gjennomsnittet. 
  3. En økning til nivået i de EU-landene med høyest rusbruk.  
  4. En økning til gjennomsnittet i USA.  
     

Bruken av illegale rusmidler i Norge ligger nå litt over landene med lavest rusbruk i EU, men under gjennomsnittet.  

Les også: Den store verdien av forebygging

Stigende trend i Norge 

Over flere år har rusbruken i Norge vært lav sammenlignet med andre europeiske land, men tendensen er nå stigende. Etter nesten ti år med stabil bruk av cannabis blant norske 10.-klassinger (15-16- åringer), økte andelen unge som rapporterte om bruk med 2,5 prosentpoeng i 2019 sammenlignet med perioden fra 2007-2015. 

I analysen peker OE på en rekke faktorer som kan bidra til at bruken kan øke i Norge. Disse ser ut til å være en del av en internasjonal trend preget av økt bruk av rusmidler, særlig cannabis (hasj/marihuana). Rusmidler er blitt mer tilgjengelig, blant annet fordi det distribueres gjennom flere kanaler. I flere land og delstater har lovverket blitt endret slik at bruk, besittelse og salg enten er legalisert eller ikke lengre straffbart.  

Samlet kan dette bidra til endrede holdninger og risikooppfatninger, ifølge OE. Det er lite som tyder på en synkende tendens verken i Norge eller internasjonalt. Hvis vi ikke investerer i effektive forebyggingstiltak, er det en betydelig risiko for at bruken av rusmidler i Norge vil nærme seg det europeiske gjennomsnittet. 

Forebygging lønner seg 

Analysen viser at bruk av rusmidler i dag koster Norge ca. 35 milliarder kroner i året. En økning til EU-gjennomsnittet vil etter OE sin beregning kunne medføre godt over 12 milliarder i økte kostnader. En økning til USA-nivå hadde økt kostnadene med 142 milliarder. Hadde rusbruken i Norge økt til USA-nivå, ville én av ti kroner i statsbudsjettet gått med til utgifter som følge av rusbruk. 

Ifølge Pernille Huseby, generalsekretær i Actis, er analysen krystallklar i sitt funn. Ved å satse på forebygging vil samfunnet spares for milliarder.  

- Tallene og statistikken er ikke bare samfunnsøkonomi. Rapporten forteller oss at økt rusbruk vil føre til at flere blir avhengige, flere vil oppleve å ikke mestre hverdagen og flere vil oppleve at de trer inn i rollen som pårørende. Det hviler et tungt ansvar på dem som sitter på pengesekken. Vi mener at det må satses mer på å forebygge rusbruk. Det koster enormt å reparere skadene ved økt bruk, og ikke alle skader kan repareres, sier Huseby.  

Statsbudsjett 2022 

Actis vil be om et helhetlig forebyggingsløft i statsbudsjettet for 2022, og Huseby mener rapporten forteller hvorfor dette er særlig viktig nå. 

- Vi ser nå en tendens til at rusbruk blant norsk ungdom øker. Som analysen viser, kan selv en moderat økning i bruk av rusmidler få store konsekvenser i form av økt sykdomsbyrde og større belastning for den enkelte, for pårørende og helsevesen. Analysen viser oss hvorfor det er viktig å ta bruk av narkotika på alvor. Desto flere som bruker rusmidler, desto større kostnader får det for samfunnet. Å holde rusbruken lavest mulig bør fortsatt være det overordnede målet i norsk ruspolitikk, sier Huseby. 

Les også sak i VG om rapporten: Illegale rusmidler koster Norge milliarder: - Forebygging sparer lidelse 

Rapporten "Konsekvenser av økt bruk av illegale rusmidler" ligger som nedlastbar PDF til denne saken.