Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis gir ut ny rapport om rusforebygging i skolen.

Rusforebygging i skolen

Skoler, politi og fagpersoner som jobber med forebygging, melder at det foregår kjøp og salg av narkotika ved norske skoler.

Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og forebygging. Alle barn og unge oppholder seg der over mange år. Skolen har også tilgang til foreldre og elevenes jevnaldrende, de viktigste påvirkningsaktørene for rusadferd.

Derfor er skolene er en av våre viktigste forebyggingsarenaer, både for å gi kunnskap om rus til å gjøre kloke rusvalg, og for å kunne fange opp elever som har en problematisk rusbruk slik at de kan få hjelp så tidlig som mulig.

Nye kartlegginger

Actis lanserer nå en ny rapport bygget på kartlegginger blant lærere og elever og en undersøkelsen gjennomført av Sentio Reseach. Vi har spurt om rusundervisning, kjøp og salg av narkotika i skolen, rusede elever og oppfølging av disse.

Norske ungdommer drikker mindre og bruker mindre narkotika enn deres europeiske jevnaldrende. Generelt har bruken vært fallende det siste tiåret. Tallene i denne rapporten peker likevel på noen bekymringsfulle forhold: 

Det er bred enighet om at skolen ikke skal være arena for kjøp, salg eller bruk av narkotika. I en undersøkelse utført av Sentio Research på oppdrag fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan oppgir én av fire i aldersgruppen 15-20 å kjenne til kjøp og salg av narkotika ved egen skole.

Ingen effekt på rusbruk

Både lærerne og elevene vi spurte kjenner til at det foregår kjøp og salg av narkotika ved skolen, både ungdomsskole og videregående skole. 

Til tross for at elevene er fornøyde med kvaliteten på rusundervisningen, tror de ikke undervisningen har noen effekt på ungdommens rusbruk. 

Ifølge elevene kan det synes som om rusundervisningen kommer noe for sent. I elevkartleggingen er en relativt stor andel enige i påstander om at undervisningen om alkohol og hasj/marihuana kommer for sent, etter at mange har prøvd. Tidspunktet for når lærerne oppgir å ha undervist om rusmidler, er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Denne rapporten er ment som et diskusjonsgrunnlag for hvordan vi kan sørge for rusfrie skoler og bedre forebygging i skolen.

Klikk her for å laste ned rapporten Skolen: Arena for rusforebygging

Seminaret «Rusforebyggiing i fremtidens skole» ble avholdt 27. april 2017. Under kan du laste ned presentasjonene

Rus i skolen - en kartlegging, Mina Gerhardsen

Helhetlig rusforebyggende arbeid og forskning, hva virker. Foreldredeltagelse som ressurs - Øystein Henriksen

Ungdom og rusmiddelbruk, betydningen av foreldre - Hilde Pape

Rus inn i lærerutdanningen, prosjekt - Tasim Karim-Birkeland

Hvordan nå gjennom til ungdom - Tale Maria Krohn Engvik

Sterk og Klar, et verktøy for foreldre - Mirjeta Emini

Hva vet de unge om cannabis - Per Jonas Lie