Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ingen stor endring i narkotikabruk i Europa, viser ny rapport.
Det er små endringer i den europeiske narkotikasituasjonen sammenliknet med 2015. Foto: Unsplash

Stabil narkotikasituasjon i Europa

En økning i antall overdoser, fortsatt stor tilgjengelighet av nye psykoaktive stoffer (NPS) og fremveksten av syntetiske opioider er blant utviklingene som trekkes frem i den siste rapporten fra EUs narkotikaovervåkingbyrå. 

I går kom den siste rapporten som ser på trendene, utviklingen og bruken av illegale stoffer blant Europas innbyggere i 2016.  For de fleste stoffene er det små endringer sammenliknet med fjoråret.

Flere overdoser

Overdosedødsfallene i Europa har steget for tredje året på rad. Økningen var på 6 prosent fra 2014 til 2015.

- Ett dødsfall er ett for mye, ingen har noen å miste. I Norge har antall overdoser ligget relativt stabilt de siste årene.  Vi vet at risikoen for overdose er størst etter behandling eller ved løslatelse. Overdoser utgjør hele 85 prosent av dødsfallene som skjer innen en uke etter endt soning. Derfor er det ekstra viktig å legge bedre til rette for et liv etter soning eller behandling, med jobb, nettverk og en trygg bolig, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. 

Overdosene skyldes både heroin og opioider brukt i substitusjonsbehandling, som metadon og buprenorfin.

Les pressemeldingen fra EMCDDA her. 

Flere trenger behandling

Ett av trekkene de siste årene er en kraftig vekst i antallet unge som søker behandling for cannabisproblemer. En fersk analyse viser at antallet doblet seg fra 2003 til 2014. 

Cannabisproblemer utgjør en økende andel av nye behandlingstilfeller. Cannabis star nå for 45 prosent av nye innleggelser til rusbehandling i Europa. Andelen cannabispasienter som henvises fra rettsapparatet har ikke økt i denne perioden.

- Rapporten understreker at cannabis langt fra er et ufarlig stoff. Mange opplever problemer med bruk og søker behandling. Det er viktig å få frem at det heldigvis går bra med de fleste som prøver cannabis, men at for unge kan det være ekstra skadelig. Man utsetter seg for en risiko for avhengighet, svekkede kognitive evner, psykose og frafall fra skolen, sier Gerhardsen. 

Forskerne peker på sterkere cannabis, økt forståelse for risikoen ved cannabisbruk og bedre tilgang på behandling som mulige forklaringsfaktorer.

100 nye stoffer i året

Rapporten er laget av European monitoring centre for drugs and drug addiction (EMCDDA), og sammenstiller statistikk og data fra alle EUs medlemsland og Norge. Du kan lese rapporten her. 

Det er fortsatt bekymring for framveksten av såkalte "nye psykoaktive stoffer", det vil si stoffer med liknende effekt som kjente misbruksstoffer, men som ennå ikke er regulert av nasjonalt lovverk eller internasjonale avtaler.

De siste årene har det dukket opp rundt 100 slike nye stoffer i året. Selv om antallet stoffer øker kraftig, er bruken fortsatt ganske begrenset.

I fjor meldte EMDCCA om liten økning i cannabisbruk og sentralstimulerende stoffer, særlig MDMA (ecstasy) i mange land. 

«Elefantdop»

EMCDDA er bekymret for fremveksten av syntetiske opioider, stoffer som etteraper effektene av heroin og morfin. Selv om de er en liten del av markedet, kommer det stadig rapporter om helseskader og dødsfall. 

Fentanyl, også kalt «elefantdop» er et eksempel på et syntetisk opioid. Folkehelseinstituttet gikk tidligere i år ut og advarte mot dette stoffet etter at en 15-åring trolig døde etter bruk

25 nye syntetiske opioider ble registrert i Europa mellom 2009 og 2016.