Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Selv om det ikke er store endringer i rusbruken, advarer EMCDDA om at mange stoffer har blitt sterkere de siste årene. Foto: Shutterstock

Stabil russituasjon i Europa

Til tross for store omveltninger i pandemiåret 2020 ser narkotikabruken i Europa ut til å ha vært relativt stabil.

Det framgår av årsrapporten fra Det europeiske narkotikaovervåkningsbyrået (EMCDDA). 

Rundt 7,7 prosent av Europas befolkning (15-64 år) oppgir at de har brukt cannabis det siste året. For andre stoffer som kokain, MDMA og amfetaminer er andelen rundt 1 prosent.   

Selv om det ikke er store endringer i bruken, advarer EMCDDA om at mange stoffer har blitt sterkere de siste årene. De ser også økende tendens til blandingsbruk. Bruk av flere ulike stoffer samtidig gir forhøyet risiko for alvorlige skader, blant annet overdoser.  

Cannabis 

Cannabis er med god margin det meste brukte ulovlige stoffet i Europa. Det har ikke vært vesentlige endringer i cannabisbruken de siste årene.

EMCDDA beregner at rundt 1,8 prosent av voksne i Europa bruker cannabis daglig, eller nesten daglig. Bruken er mest utbredt i aldersgruppen 15-35 år.  

Antallet nye personer som søker behandling for cannabisproblemer har økt med 45 prosent fra 2009 til 2019. Cannabisbrukere står for 35 prosent av alle pasientene som får behandling for narkotikabruk. 

I en studie fra 23 europeiske sykehus var cannabis det stoffet som oftest ble rapportert ved akuttinnleggelse, vanligvis i kombinasjon med andre stoffer. 

EMCDDA er bekymret over at cannabisen på markedet har blitt sterkere. Hasj i Europa inneholder nå mellom 20 og 28 prosent av det rusgivende stoffet THC, mens marihuana ligger på rundt 8-13 prosent. 

Kokain

Kokain er det nest mest brukte ulovlige stoffet i Europa, etter cannabis.

Kokainbeslagene har økt de siste årene, og det rapporteres at stoffet har blitt renere. Denne økningen henger sammen med rekordhøy kokainproduksjon i Latin-Amerika, som strømmer til de lønnsomme markedene i Europa og Nord-Amerika.  

Antallet nye pasienter som søker behandling for kokainbruk har også økt. Kokain var det nest oftest rapporterte stoffet ved akuttinnleggelser på sykehusene som deltar i EMCDDAs    overvåkningssystem.  

Amfetamin

Bruken av amfetamin er forholdsvis uendret.

Dette skaper et lønnsomt marked for produksjon i Europa. Mengden amfetamin som beslaglegges har økt. Det kan skyldes at man fanger opp amfetaminstoffer som er ment for markeder i tredjeland. 

MDMA

Bruken av MDMA (ecstasy) ser ut til å ha økt noe det siste tiåret, men det var ingen vesentlig endring i 2020. Rundt 1,9 prosent av unge voksne (15-34 år) har brukt stoffet det siste året, i befolkningen for øvrig er tallet vesentlig lavere. 

Spørreundersøkelser tyder på at interessen for stoffet har vært lavere. Vi ser også en nedgang i akuttinnleggelser på sykehus, selv om tilgangen på stoffet har vært stabil. 

Selv om bruken ikke ser ut til å ha økt, uttrykker forskerne bekymring fordi mange av MDMA-tablettene på markedet inneholder store mengder MDMA. Gjennomsnittlig innhold av MDMA i en tablett har økt med 149 prosent siden 2009. 

MDMA var involvert i knappe 10 prosent av akuttinnleggelsene for rusforgiftning på europeiske sykehus i 2019. Seks av de 26 registrere dødsfallene på EMCDDAs sykehusnettverk var knyttet til MDMA. 

Heroin

EMCDDA anslår at det er 1 million høyrisikobrukere av opioider i Europa. Det tilsvarer 0,35 prosent av befolkningen. Opioider er involvert i 76 prosent av alle overdosedødsfall. Heroin ble funnet i ti av 26 rusdødsfall på sykehusene i EMCDDAs sykehusnettverk, som oftest i kombinasjon med andre rusmidler. 

27 prosent av klientene i rusbehandling oppga opioider som den viktigste årsaken til at de søkte behandling. Heroinpasientene blir stadig eldre, og andelen brukere går ned. 

Andelen nye klienter som søker behandling for opioidavhengighet er halvert siden 2009. Det kan tyde på at rekrutteringen til høyrisikobruk har bremset opp. 

Heroinbeslagene har økt de siste årene, og heroinen som kommer, har høyere renhet. EMCDDA er bekymret for at den økende tilgjengeligheten kan føre til økt bruk i årene som kommer. Forskerne er også bekymret for en mulig økning i bruken av det sterke opioidet fentanyl, slik vi har sett i USA.  

Benzodiazepiner

EMCDDA peker på økt misbruk av benzodiazepiner. Bruken av disse stoffene har økt blant risikobrukere, men også blant leilighetsbrukere. EMCDDA mener noe av forklaringen kan være at stoffene er relativt billige og lett tilgjengelige.

Bruk av benzodiazepiner i kombinasjon med andre stoffer kan øke risikoen for bivirkninger og overdoser. 

Covid-19 og russituasjonen i Europa 

Alle samfunnsområder har blitt påvirket av pandemien, også rusmarkedene. Ifølge de tilgjengelige kildene sank bruken av rusmidler under den første nedstengningen våren 2020, men tok seg opp igjen da restriksjonene ble lempet i løpet av sommeren. 

Foreløpige funn fra spørreundersøkelser tyder på at de som brukte narkotika sporadisk før covid-19 har redusert bruken, men mer regelmessige brukere kan ha økt forbruket. 

Studier av alkoholbruk kan tyde på et liknende mønster - de fleste endrer ikke alkoholvanene, noen reduserer forbruket, og en litt mindre gruppe drikker mer enn før. 

Narkotikamarkedene har tilpasset seg Covid-19 situasjonen, med restriksjoner på persontrafikk og stengte grenser. Smuglerrutene har flyttet seg til containertrafikk og vanlige internasjonale handelsruter. Dette gjenspeiles blant annet i flere store beslag i europeiske havner. 

Gatesalget har lidd under sosial distansering, og bruken av krypterte meldingskanaler og sosiale medier har økt. Dette var en tendens som begynte før pandemien, og som trolig vil tilta framover.