Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Pengesedler i bunker
Solberg-regjeringen har bevilget penger til gode tiltak for unge, men nedprioritert en rekke andre viktige områder på rusfeltet. Foto: Shutterstock

Statsbudsjett med store mangler

Regjeringen prioriterer viktige tiltak for barn og unge i forslaget til statsbudsjett. Samtidig mangler forsterket innsats mot overdosedød, rus i fengsler og krisesentre for kvinner i aktiv rus.

Regjeringen Solberg la i dag frem sitt siste statsbudsjett før de forlater regjeringskontorene torsdag. Det inneholder mange gode satsinger for å demme opp for ettervirkningene av koronapandemien og de negative konsekvensene denne har hatt, spesielt for ungdom. Blant tiltakene finnes:

  • Økte bevilgninger til ferie, fritidsaktiviteter og åpne møteplasser for unge med 35 millioner. Tilskuddsordningen til disse formålene vil dermed utgjøre 505 millioner kroner i 2022.
  • Styrking på 53,5 millioner til etablering av FACTung-team.
  • 18 millioner kroner til pilotering av lavterskeltilbud til barn og unge. 
  • 4 millioner kroner til Rask psykisk helsehjelp. 
  • Kommunenes frie inntekter styrkes med 100 millioner kroner begrunnet med tiltak for barn og unges psykiske helse. 
  • 5 mill. kroner til forskning ved Folkehelseinstituttet for økt kunnskap om årsaker og konsekvenser av den observerte økningen i psykiske plager og lidelser blant norsk ungdom, samt til forskning på effektive helsefremmende og forebyggende tiltak som kan snu utviklingen.
  • Det bevilges 225 mill. kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Til sammen bevilges det 405 millioner kroner til fritidskortordningen.
  • Det settes av 15 millioner til etablering av et kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

- Dette er viktige satsinger vi håper den nye regjeringen tar med videre. Vi vet at pandemien har gjort en allerede vanskelig situasjon enda verre for mange unge, så nå trengs en sterk innsats for å fange opp dem som trenger ekstra støtte og hjelp i tiden fremover, sier Lars F. Hjetland, fungerende generalsekretær i Actis.

Ikke ekstra innsats mot overdoser

Den nasjonale overdosestrategien tilføres ikke nye midler, men videreføres på samme nivå som i 2021. Det vil si at Helsedirektoratet har 14 millioner kroner til disposisjon for å fortsette strategien, men med særlig fokus på å inkludere flere kommuner som ikke allerede er en del av overdosenettverket. Midlene skal også inkludere utdeling av motgiften Nalokson.  

- Vi er svært skuffet over at ikke overdosestrategien er blitt tilført ekstra midler, særlig etter den dramatiske økningen i dødsfall vi så i fjor. Regjeringen legger opp til nye satsinger, samtidig som strategien ikke tilføres mer penger. Det sier seg selv at det er vanskelig å få til, sier Hjetland.

Ingen krisesentre for rusavhengige

To andre områder regjeringen har valgt å ikke prioritere i budsjettet er rusmestringsenheter i fengsler og krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus.

- Det er tverrpolitisk enighet om at kvinner i aktiv rus må få et egnet krisesentertilbud. Denne gruppa er de som oftest avvises ved vanlige krisesentre. Vi forventer derfor at den nye Støre-regjeringen prioriterer dette i sitt forslag til statsbudsjett, påpeker Hjetland.

Den nye regjeringen skal innen 10. november legge frem en tilleggsproposisjon med endringer i statsbudsjettet.

Rusenheter uten innhold

Regjeringen foreslår også å bevilge 100 millioner til å etablere en rådgivende enhet for russaker i kommunene. Dette fikk flertall i Stortinget i forbindelse med behandlingen av rusreformen.

- Actis er glad for at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om å etablere en rådgivende enhet for å bedre oppfølging av barn og unge som tas for bruk og besittelse. Samtidig vet vi ikke hva disse enhetene skal inneholde. Det er nå viktig at man raskt får på plass konkrete krav til kommunene om innhold og kompetanse i enhetene før de opprettes, avslutter Hjetland.

Vil ha full momskompensasjon

Regjeringen foreslår 1,75 mrd. kroner til ordningen i 2022, en nedgang på omtrent 50 millioner kroner fra 2021. Dette begrunnes med at organisasjonene har hatt et lavere aktivitetsnivå i fjor som følge av korona, og at kostnadene til moms derfor har vært lavere enn normalt.

Dette vil mest sannsynlig bli endret i revidert budsjett. Den nye Ap/Sp-regjeringen har allerede vært tydelige på at de vil ha full momskompensasjon til frivillige organisasjoner.