Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Her er de viktigste punktene på årets statsbudsjett for deg som er interessert i ruspolitikk.
Vi gir deg de viktigste punktene innen ruspolitikk på årets statsbudsjett. Foto:shutterstock

Statsbudsjettet 2018 oppsummert

Her er de viktigste punktene på årets statsbudsjett for deg som er interessert i ruspolitikk.

Rusomsorg i fengsel

I statsbudsjettet for 2018 viser regjeringen liten vilje til å fortsette satsingen på rusomsorg under og etter soning. Det er ikke bevilget penger til nye rusmestrings- eller stifinnerenheter, eller gitt økte midler til fengselshelsetjenesten.   

Her ligger alle budsjettdokumentene.

Ordningen med straffegjennomføring med elektronisk kontroll foreslås økt med 30 mill. kroner.

Les også: For lite satsing på rusavhengige i fengsel.

Opptrappingsplanen

Regjeringen øker bevilgningen av frie midler til kommunene med 300 millioner kroner for å drive rusomsorg i 2018. Disse inngår som en del av økningen i opptrappingsplanen for rusfeltet, som er på 260 millioner neste år. 

At økningen i opptrappingsplanen er 40 millioner mindre enn økningen av de frie midlene, skyldes at regjeringen foreslår et kutt i tilskudd til samarbeid mellom ideelle virksomheter og kommunene.

Les også: Etterlyser øremerkede ruspenger.

Samtlige organisasjoner på rusfeltet har i foregående budsjettrunder ønsket en øremerking av midlene.

Pressemelding fra helse og omsorgsdepartementet kan du lese her. 

Regjeringen legger opp til en videreføring av overdosestrategien også i 2018. Dette har Actis etterlyst, og vi er fornøyde med at politikerne har tatt vår bekymring på alvor. 

Alkohol

Alkoholavgiftene blir prisjusterte og blir således uendret i 2018. Det legges opp til en mulig endring i løpet av 2018. Som ventet ingen forslag til endring av taxfree-ordningen, verken i kvote eller operatør.

Skolehelsetjenesten

Det er foreslått å bevilge 753,5 millioner kroner i kommunerammen, noe som tilsvarer ingen økning fra 2017. Det er også lagt inn 287,1 millioner kroner i øremerket tilskudd til skolehelsetjenesten og helsestasjonene i 2018, noe som er en sammenslåing av to ulike tilskuddsordninger, og tilsvarer omtrent null i økning av øremerkede midler fra 2017.

Les pressemeldingen her. 

Tilbake til arbeid

Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner.

IPS er ifølge Nav «en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.»

70 millioner bevilges til ny ungdomsinnsats som skal gi tilbud til unge som trenger hjelp til å komme i jobb eller skole.

Frivillighetsmeldingen

Høsten 2018 vil det bli lagt fram en Frivillighetsmelding for Stortinget. Arbeidet med en melding om frivillighetspolitikken skal i stor grad gjøres i samhandling med sektoren. Dette vil følges opp med innspillsmøter og dialogmøter i 2017 og 2018.

Rekruttering og særlig rekruttering av nye, unge frivillige vil vies ekstra oppmerksomhet i Frivillighetsmeldingen. Å være frivillig skal lønne seg for unge ved å få uttelling på den tiden de legger ned som frivillige når de senere skal søke jobb.

Meldingen skal komme med konkrete forslag til hvordan staten kan bidra til dette.

Moms

Det foreslås en økning på 28,6 millioner kroner, som gjør at ordningen i sum blir på 1,35 milliarder kroner.

Actis har sammen med resten av frivillig sektor stått bak kravet om full momskompensasjon. For å innfri det kravet mangler det om lag 500 millioner kroner.

Se pressemeldingen her.

Pengespill

Ingen store endringer. Bevilgningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet videreføres på omtrent samme nivå (ca. 80 millioner kroner).

Det skal utredes en pop-up for å varsle forbrukerne om at de går inn på spilltilbyder som ikke har tillatelse til å tilby spill i Norge. Dette må gjøres innenfor rammetilskuddet. 

Dette lovte partiene selv i valgkampen.