Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I dag ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem.
Vi gir deg en oversikt over de viktigste endringen på rusfeltet i statsbudsjettet for 2019. Foto: Pexels

Statsbudsjettet 2019 oppsummert

Her er de viktigste punktene på årets statsbudsjett for deg som er interessert i ruspolitikk.

Opptrappingsplanen

Opptrappingsplan for rusfeltet skal styrke norsk rusomsorg, blant annet kommunenes arbeid med oppfølging etter soning og behandling. Regjeringen har lovet at bevilgningen til feltet skal øke med 2,4 mrd. kroner fra 2016 til 2020. I budsjettet for 2019 bevilger regjeringen 281 mill. Det bringer det totale beløpet opp til 1,8 mrd. Skal planen innfris, må det for 2020 bevilges nær 600 mill.

Her ligger alle budsjettdokumentene.

200 mill. kroner bevilges som vekst i kommunenes frie inntekter med begrunnelse om økt innsats på rusfeltet, 11 mill. kroner til et forsøk med avrusning i fengsel, 50 mill. kroner øremerket til boligtiltak for mennesker med rusproblemer og 20 mill. kroner til å øke antall tiltaksplasser for mennesker med rusproblemer.

Les mer: Skuffet over nedtrapping i opptrappingen.

Les også: Øremerking redder liv.

Nasjonal overdosestrategi

Det foreslås å videreføre bevilgningen til oppfølging av tiltak og ny overdosestrategi i 2019. Det bevilges altså ingen friske midler, noe som i realiteten tilsvarer et kutt i aktivitetene.

Les mer: Prioriterer ikke arbeid mot overdose.

Forskning

KoRusene

I 2018 ble det bevilget 86 mill. kroner til de regionale kompetansesentrene. Det foreslås 87 mill. kroner til formålet i 2019. I tillegg foreslås det 38,7 mill. kroner til kompetansesentrenes forebyggende arbeid.

Folkehelseinstituttet

Budsjettet for Folkehelseinstituttet går fra 2,12 mrd i 2018 til 1,198 mrd i 2019. Reduksjonen i 2019 skyldes i all hovedsak overflytting av oppgaver til andre budsjettposter.

Seraf

Tilskuddet til Seraf foreslås videreført i 2019. Det gis ikke kompensasjon for bortfall av støtte på 10 mill fra Forskningsrådet.

- Dette vil utgjøre kutt på 14 årsverk, sa senterleder Thomas Clausen til Dagens medisin tidligere i år.

Skolehelsetjenesten

Videreføring av tiltak tilsvarende 877,4 mill. kroner i 2019. I tillegg setter regjeringen av 50 millioner kroner til kommunepsykolog i hver kommune.

Fengselshelsetjenesten

Bevilgningene øker fra 172 mill til 178 mill til fengselshelsetjenesten. Det foreslås videreført 15 mill. kroner i 2019 som en del av Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 11 mill. kroner til pilot for avrusning i Bjørgvin fengsel.

Fri rettshjelp

56 mill. kroner bevilget i budsjett for 2019, 1,5 mill mer enn i 2018.

Det er en total nedgang på ca. 10 prosent i tilskudd til fri rettshjelp. Nedgangen skyldes redusert tilskudd til driftskostnader, som er redusert med 81,3 millioner. Dette skyldes dels færre forventede asylankomster og, dels en avbyråkratisering av ordningen.

Krisesenter

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å øremerke om lag 720 000 kroner til samarbeidsprosjekt mellom Bredtveit og Oslo Krisesenter.

Regjeringen vil i 2019 sette i gang et helhetlig arbeid for å se på krisesentertilbudet og vurdere tiltak som sikrer et godt krisesentertilbud. Blant annet vil behov for lovendringer bli vurdert.

Alkoholavgifter

Alkoholavgiftene økes med 1,5 prosent for øl og brennevin og 1,4 prosent for vin. Det er ca 0,1 prosentpoeng lavere enn økingen i fjor.

Momskompensasjon

Det foreslås en bevilgning på 1 557,6 mill. kroner, en økning på 134,1 mill. kroner. Dette er den høyeste økning siden 2014.

Historiske pensjonskostnader

Det foreslås 42 mill. krone for å etablere en tilskuddsordning til dekning av ideelle og andre virksomheters historiske pensjonskostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning.