Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bunker med tusenlapper
Neste års statsbudsjett ble lagt frem i dag. Vi gir deg de viktigste endringene innen ruspolitikken. Foto: Shutterstock

Statsbudsjettet 2020 oppsummert

Her er de viktigste punktene på årets statsbudsjett for deg som er interessert i ruspolitikk. 

Opptrappingsplanen

Gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet har regjeringen lovet at bevilgningen til feltet skal øke med 2,4 mrd. kroner frem til 2020. Planen skal blant annet styrke kommunenes arbeid med ettervern og oppfølging etter soning og behandling.

I statsbudsjettet for 2020 settes det av 150 mill. kroner til opptrappingsplanen, og ikke 600 mill. kroner som forventet. Regjeringen har regnet inn 500 mill. som tidligere er bevilget til boligsosiale formål, og mener med det at opptrappingsplanen er innfridd. Etter vår mening er det 450 mill. kroner som ikke blir innfridd i planens siste år. 

Les mer: Løftebrudd fra Høie

Her ligger alle budsjettdokumentene

Nasjonal overdosestrategi

Det foreslås å videreføre bevilgningen til oppfølging av tiltak og ny overdosestrategi på samme nivå i 2020. 

Her kan du lese om utfallet av budsjettforhandlingene i fjor: Enighet om statsbudsjettet 

Heroinassistert behandling 

Det foreslås 13,1 mill. kroner i 2020 til et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling med oppstart andre halvår 2020. Den totale kostnaden anslås til å være 280 mill.

Les mer: Forslag til heroinassistert behandling er klart 

Forskning

KoRusene
I 2019 ble det bevilget 87 mill. kroner til de regionale kompetansesentrene. Samme beløp videreføres i 2020. I tillegg foreslås det 38,7 mill. kroner til kompetansesentrenes forebyggende arbeid.

Folkehelseinstituttet
Budsjettet for Folkehelseinstituttet går fra 1,198 mrd. i 2019 til 1,065 mrd. i 2020. 

Seraf 
Tilskuddet til Seraf foreslås videreført i 2020. 

Skolehelsetjenesten

I budsjettet foreslås det at 904,6 mill. kroner settes av til skolehelsetjenesten i 2020. Dette er en liten økning fra 2019 da kommunene fikk 877,4 mill. kroner. Fra 1. januar 2020 er alle kommuner lovpålagt å ha psykolog.   

Frivillig rusforebyggende arbeid 

Det foreslås 44,1 mill. kroner til tilskuddsordningen for frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats i 2020. 

Fritidskort

I budsjettet for 2020 settes det av 60 mill. kroner til et forsøk med fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år, som de kan bruke til å dekke faste, organiserte deltakeravgifter på fritidsaktiviteter.  I tillegg skal det utvikles en ny samarbeidsstrategi mot barnefattigdom og en ny forebyggingsmodell gjennom kunnskapsbasert utvikling av tiltak for ungdom, inspirert av den islandske Planet Youth-modellen. 

Les mer: Island-modellen: Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer 

Fengselshelsetjenesten

Bevilgningen i 2019 på 178 mill. foreslås redusert med 3,3 mill. i 2020. Kuttet er knyttet til nedleggelse av overkapasitet av fengselsplasser med lavere sikkerhet. Det foreslås videreført 15 mill. i 2020 som en del av Opptrappingsplanen for rusfeltet. Det bevilges 5 mill. kroner ekstra til avrusningsenhet i Bjørgvin fengsel. 

Krisesenter

Utviklingsprosjekt for å tilpasse krisesentertilbudet til særlig utsatte grupper, herunder personer med rusproblemer, økes med 1,9 millioner.

Alkoholavgifter 

Alkoholavgiftene foreslås prisjustert for 2020. Regjeringen øker gebyret for forenklet fortolling med 10 prosent (altså hvis man vil ha med mer enn kvoten eller bestiller fra utlandet). Ekstrainntektene er beregnet til 3 mill.

Momskompensasjon 

Økes til 1,7 mrd. i 2020, fra 1,6 mrd. i 2019, og med mål om 1,8 i 2021. Økningen fra 2018 til 2019 er på 5,7 prosent.