Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Økt satsning på unges psykiske helse
Vi er glade for at regjeringen styrker tilbud for å bedre barn og unges psykiske helse, men vi savner flere tiltak på rusfeltet. Foto: Shutterstock

Statsbudsjettet 2021

Vi etterlyser satsninger på rusfeltet i forslaget til statsbudsjett 2021.

I dag la regjeringen frem forsalg til statsbudsjett for 2021. Til tross for økt satsning på barn og unges psykiske helse, bærer ikke budsjettforslaget preg av noen særlig satsing på rusfeltet, verken innen forebyggende arbeid eller i utvikling av rusomsorgen. Under har vi oppsummert de viktigste punktene:

 • Alkoholavgiftene økt i tråd med forventet prisvekst.
   
 • 120 millioner i økt bevilgning til ordningen med fritidskort for barn mellom 6-18 år.
   
 • 100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i de frie inntektene til kommunene er tiltenkt regjeringens økte satsing på barn og unges psykiske helse – midlene er altså ikke øremerket.
   
 • 38,5 millioner kroner mer til kultur- og fritidsaktiviteter, ferietilbud eller alternative mestringsarenaer for barn fra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier.
   
 • Tilskuddsordningene for organisasjoner som jobber med spillavhengighets- og rusmiddelforebyggende er foreslått videreført på samme nivå som i 2020, men justert for prisvekst.
   
 • 1,1 millioner er foreslått bevilget til FNs kontor for narkotika og kriminalitet (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) til utvikling av en modell for evaluering av forebyggingsinnsatsen.
   
 • Tilskuddsordningen til nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjoner er ikke foreslått økt, til tross for at søknadene til denne ordningen langt overgikk tilskuddet som ble bevilget i 2019.
   
 • Overdosestrategien videreføres på samme nivå.
   
 • Tilskuddsordningen til ideelle og frivillige organisasjoner som har aktivitetstilbud for personer med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaringer er foreslått styrket med 40 millioner. Mot en tilsvarende reduksjon i posten for kommunalt rusarbeid. På dette områder er følgende øremerkinger til Actis-medlemmer:
  • Frelsesarmeen Gatehospitalet Oslo 47,7 mill. (2020: 46,4 mill.).
  • Frelsesarmeens Gatehospital i Bergen 29,8 mill. kroner (2020: 29 mill.)
  • Retretten 4,2 mill. kroner (2020: 4,1 mill.)
  • Blå Kors recovery 1,6 mill. kroner (2020: 1,6 mill.)
  • IOGT Norge Sammen/Anta-prosjekt 6,4 mill. kroner (2020: 6,2 mill.)
    
 • Ingen videre satsning på rusmestringsenheter eller stifinnerenheter i 2021.
   
 • 45,3 mill. kroner til prosjektet «Familie for første gang», der førstegangsforeldre med behov for ekstra støtte får oppfølging fra en familiesykepleier fra tidlig i svangerskapet og fram til barnet fyller to år.
   
 • 65 millioner til områdesatsning i Oslo, Drammen, Bergen og Stavanger, som blant annet skal blant bidra til inkludering, trygge og gode bo-, oppvekst- og nærmiljøer, frivillighet i utsatte lokalområder og å forebygge utenforskap og kriminalitet