Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de vil ha flere rusmestringsenheter i norske fengsler.
Dette er svarene vi fikk da vi spurte partiene om de ville bygge flere rusmestringsenheter i norske fengsler. Illustrasjon: Actis

Vil dere bygge flere rusmestringsenheter i norske fengsler?

Andelen innsatte i norske fengsler med rusproblemer er høy, men kun 14 av 43 fengsler har rusmestringsenheter. 

Levekårsundersøkelsen i regi av SERAF (Rapport 2/2016) viser at 65 prosent av de innsatte i norske fengsler har erfaring med narkotika. 

Halvparten av de innsatte som deltok i undersøkelsen, har hatt daglig bruk av narkotika eller medikamenter i halvåret før soning, mens 35 prosent oppgir å ha brukt narkotika mens de har sittet inne.

Vi må hjelpe innsatte til å bli rusfri

Innsatte med rusproblemer trenger mer hjelp til å bli rusfrie gjennom soningsperioden og god oppfølging for å hindre tilbakefall ved løslatelse. Løslatelse fra fengsel er i dag en av de farligste «glippsonene».

Ferske tall fra et forskningsprosjekt ved Seraf viser at de første dagene og den første uken etter løslatelse er en særlig risikoperiode for overdoser og overdosedødsfall. Overdoser utgjør hele 85 prosent av dødsfallene som skjer innen en uke etter endt soning.

Altfor mange opplever å komme ut fra fengselet til ingenting eller til en situasjon der altfor lite av det som trengs for å lykkes med å starte et nytt liv, er på plass. Derfor må forberedelsen av, og innsatsen rundt løslatelse, økes.

Les mer: Slik reddes liv etter overdose

For få rusmestringsenheter

Det finnes 43 fengsler i Norge, men bare 14 fengsler har rusmestringsenhet, det vil si en forsterket enhet innenfor murene. Det fungerer som en egen avdeling spesielt tilrettelagt for innsatte med rusproblemer.

Rusmestringsenheter finnes i Ravneberget (kvinnefengsel), Stavanger, Bodø, Bergen, Ullersmo, Bastøy, Trondheim, avdeling Leira, Arendal, avdeling Evje, Indre Østfold, avdeling Trøgstad, Halden, Hustad, Skien, Tromsø fengsel. I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til utbygging av to nye enheter.

Les mer: Hvordan styrke rusomsorgen i fengslene

Et verdig liv etter soning 

Når vi vet hvor stor andel av de innsatte som har problemer med rus og relatert problematikk, bør det etableres flere rusmestringsenheter.

I tillegg trengs en rekke andre tiltak for å lette overgangen mellom soningssituasjonen og et liv i frihet, som bedre overganger til livet etter soning, økt bruk av alternativ soning mot slutten av soningsforløpet og en plan som sikrer at de grunnleggende tingene som bolig og innhold i livet er på plass før løslatelse.