Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dett svarte partiene da vi spurte om de vil gi rusavhengige kvinner et eget krisesentertilbud. Illustrasjon: Actis

Vil dere gi kvinner i aktiv rus et krisesentertilbud?

Risiko og sårbarhet for vold øker ved rusmisbruk, og kvinner med rusproblemer er en spesielt utsatt gruppe.

­Kommunene skal ifølge Krisesenterloven sørge for at alle som blir utsatt for vold eller misbruk har et krisesenter å søke tilflukt ved. Allikevel er kvinner i aktiv rus den gruppen som oftest blir avvist ved ordinære krisesentre.

Tall fra Bufdir viser at kun 12 av 44 krisesentre sier ja til å ta imot kvinner med kjent rusproblematikk. Syv sier nei, og 24 vurderer det ut fra hvert enkelt tilfelle.

Dette er et alvorlig brudd på rettssikkerheten til ­disse­ ­kvinnene. De ordinære krisesentrene er ikke egnt for ­personer med rusproblemer, både på grunn av behovet for å bli møtt med tverrfaglig kompetanse (rus og vold), men også av hensyn til andre sårbare kvinner og barn på krisesenteret.

Det er på høy tid at Norge tar rettssikkerheten til kvinner i aktiv rus på alvor og oppretter egne tilbud til denne ­gruppen, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som selvstendige enheter.