Actis mener

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgans medlemmer har aktivitet og kompetanse innenfor forebygging, holdningsskapende arbeid, behandling og ettervern.

Actis tenker helhet og sammenheng mellom disse områdene. På vegne av våre medlemsorganisasjoner jobber vi med å fremme løsninger og forslag til forbedringer av ruspolitikken. Paraplyorganisasjonen får sitt mandat gjennom vedtak og politiske plattformer vedtatt av kongressen, som avholdes hvert andre år. Kongressen velger også representantene i Actis’ styre, som sørger for at vedtakene følges opp gjennom perioden.